BIO: Jammer.

BIO: Magpie.

BIO: Salamishaker.

BIO: Cyg.

BIO: Fapeon.

BIO: Cobra.

BIO: Shamandalie.

BIO: James Rustler.

BIO. Proud O'Mybeef.